Proposities - &Flux
 • Een groep van 5 overheden, bedrijven en maatschappelijke partners
 • Noord- en Zuid-Holland
 • 2016-20
 • Petrus, Thea

Wat is CO2: een gevaarlijk gas of een waardevolle grondstof? De grote hoeveelheid CO2 die onze atmosfeer wordt ingeblazen door menselijk handelen veroorzaakt klimaatverandering. (Inter)nationale overheden onderschrijven dit als een bedreiging voor onze levenskwaliteit en -veiligheid, evenals die van volgende generaties. Daarom zijn grote emissiereducties beloofd, bijvoorbeeld op de COP21-klimaatconferentie in Parijs. Zo wil Nederland naar een CO2-emissiereductie van 85-95% in 2050. Hoe gaan we dat met zijn allen realiseren?

Over deze propositie

Een deel van het antwoord ligt natuurlijk in het besparen op CO2 uitstoot, door bijvoorbeeld te investeren in een schonere energievoorziening en industrie. Die transitie gaat echter nog wel even duren, zeker in het geval van bijvoorbeeld de staalindustrie. &Flux gelooft daarom dat een ander, minstens zo belangrijk deel van het antwoord ligt in de (tijdelijke) opslag en vooral het hergebruik van CO2, ook wel Carbon Capture, Usage and Storage (CCUS) genoemd. Als we namelijk geen fossiele brandstoffen meer willen gebruiken in de toekomst, omdat deze voor een toename van de CO2-concentratie in de lucht zorgen, zullen we onze (industriële) processen met een andere koolstofbron moeten voeden. Afval en biomassa zijn daarvoor simpelweg niet toereikend.

&Flux werkt daarom al sinds 2016 met vele partners samen aan het uitwerken van een dergelijk nieuw systeem. Van 2016 tot 2018 werkten we onder de naam CO2 Smart Grid aan het uitwerken van een (pre-)haalbaarheidsstudie door andere te zorgen voor een Life Cycle Analysis, een Technology Assessment en een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). Na de afronding van deze haalbaarheidsfase zijn we nu aan het werk om het CO2 Smart Grid werkelijkheid te maken en om zo CCS en CCU van de grond te krijgen in Nederland. Dit doen we onder de naam CO2 Smart Use.

Onze propositie krijgt per september een nieuwe site: www.co2smartuse.com. Deze website bevat onder andere een uitgebreide company index van (inter)nationale bedrijven die zich bezighouden met CCU in Nederland. Wilt u zich ook registreren?

Geïnteresseerd in dit samenwerkingsverband?

Neem dan contact op met Thea en stel je vragen!

 • Greenport Aalsmeer, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Waternet, Liander, Gasunie, Meerlanden, datacenters, RHDHV
 • Greenport Aalsmeer
 • 2019-20
 • Petrus, Annebel

Glastuinbouw en datacenters horen tot de meest energie-intensieve bedrijfstakken van Nederland. De post energiekosten is voor beide een aanzienlijk deel van de bedrijfskosten: tussen de 20% en 40% voor een tuinder en rond de 50% voor een datacenterondernemer. Optimale energievoorziening is een belangrijke factor voor de concurrentiepositie in beide sectoren.

Over deze propositie

Energetische koppeling tussen beide sectoren kan veel opleveren: warmte voor de glastuinbouw en koeling voor het datacenter. De kas kan hierdoor besparen op het gebruik van fossiele brandstof die normaliter wordt gebruikt om de kas te verwarmen, terwijl de restwarmte van het datacenter opnieuw wordt gebruikt én ook nog koude oplevert.

De ontwikkeling van duurzame warmtenetten in een niet gereguleerde markt kent in iedere omgeving een eigen dynamiek, opgebouwd uit de fysieke omgeving, de beschikbaarheid van bronnen, (markt)initiatieven en de positionering van de (lokale) overheid. &Flux bracht alle partners in de waardeketen samen en schreef een ontwikkelstrategie voor duurzame verwarming tussen kassen en datacenters. Het rapport beoogt te inspireren, mogelijkheden te schetsen en inzicht te geven in complexiteit én oplossingen. De combinatie van bronnen, gebruikers, beleid en technische innovaties gaan snel maar komen alleen van de grond als gezamenlijk wordt toegewerkt naar een warmtenet.

&Flux werkte in dit project samen met RHDHV voor de technische en financiële onderbouwing.

Meer informatie?

Benader daarvoor Annebel!

 • Stedin, NetVerder, Engie, Alblasserdam en anderen
 • Alblasserdam
 • 2019-20
 • Annebel , Petrus

Per 1 januari 2020 is Stedin eigenaar van het elektriciteits- en gasnetwerk op Park Nieuwland in Alblasserdam. Het bedrijf mag meteen flink aan de slag om in elk geval het gasnetwerk te renoveren. Juist voor dat gasnetwerk geldt dat investeringen spannend zijn: alles in Nederland is immers gericht op het verminderen van aardgasverbruik, zeker voor verwarmingsdoeleinden. Gelukkig zien we bij &Flux altijd kansen: op Park Nieuwland bevindt zich een aantal bedrijven, bijvoorbeeld staalindustrie en datacenters, die elke dag veel warmte wegkoelen. Hierin ligt de eerste uitdaging voor het gebied: kunnen we deze warmte niet winnen en hergebruiken voor verwarming, zodat we veel minder hoeven te investeren in de renovatie van het gasnetwerk?

Over deze propositie

Er is nog een andere kans: de uitdaging voor onze hele economie is om per 2050 voor bijna 100% onafhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen. Daarvoor zullen we een transitie door moeten maken van aardgas en elektra uit fossiele bronnen naar een elektra-, warmte- en eventueel gasnetwerk, volledig gevoed door duurzame bronnen. Aan de gebruikszijde, maar ook in het netwerk zelf is de interactie en synergie tussen deze ‘commodities’ in potentie groot. Zo kunnen we bijvoorbeeld laagwaardige warmte met elektra opwaarderen, kunnen we overtollige elektra opslaan in warmte of converteren naar waterstof, kunnen we hoge temperatuur restwarmte op basis van verbrandingsprocessen hergebruiken en kunnen we indien nodig groen gas gebruiken voor piekverwarming.

Als we dit georganiseerd krijgen, maken we van Park Nieuwland een icoon in de energietransitie. De plek waar we met een Smart Energy Grid de omslag naar zero carbon maken. Sneller dan ieder ander bedrijventerrein in Nederland.

&Flux neemt samen met RPS het initiatief om deze uitdaging waar te maken. We brengen de spelers in de keten samen, formuleren een heldere uitdaging en werken nu aan de financiering om de haalbaarheidsstudie voor een ‘Smart Energy Grid’ uit te kunnen voeren.

Meer weten over het Energy Grid?

Vraag het aan Annebel!

Volg ons op: