Duurzaam bouwen Utrecht
  • Provincie Utrecht
  • Utrecht
  • 2021-2022
  • Michiel, Sander

De provincie Utrecht staat voor een flinke bouwopgave. In de komende periode zullen 100.000 woningen gebouwd worden. Dat betekent heel concreet: zo snel mogelijk, zo veel mogelijk woningen realiseren, die ook nog eens (in veel gevallen) zo betaalbaar mogelijk moeten zijn.   

Tegelijkertijd speelt ook nog een andere opgave: de transitie naar een duurzame samenleving. Een samenleving zonder fossiele energiebronnen, gebaseerd op een circulaire economie in een gezonde, klimaat robuuste en kwalitatief goede leefomgeving.  

In de regio Utrecht hebben de gemeente Amersfoort, de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de ROM Utrecht Region, hierop initiatief genomen. Zij hebben met vooruitstrevende partijen uit de bouwketen zich de ambitie gesteld om deze twee opgaves met elkaar te verenigen. Deze ambitie komt voort uit het besef dat we nu volop inzetten op snel, betaalbaar en veel bouwen, terwijl we er ook voor moeten zorgen dat we leefomgevingen creëren die over 50, 75 of 100 jaar nog steeds van hoogwaardige kwaliteit moeten zijn. 

Om dit te realiseren zijn we samen met de regio tot regionale afspraken gekomen, waarmee de verstedelijkingsopgave en integrale duurzaamheid in nieuwbouw met elkaar verenigd worden. We noemen dit toekomstbestendig bouwen. Het proces om tot regionale afspraken te komen is gestart met een haalbaarheidsstudie. Hieruit bleek dat zowel publieke als private partners in de Utrechtse bouwketen de ambitie delen om toekomstbestendig te bouwen. Tegelijkertijd ervaren zij dit ook als een complexe opgave.  

Ons doel was om met alle betrokken partijen een ”level playing field” te creëren, waarin we gezamenlijk gaan leren hoe we toekomstbestendig bouwen kunnen aanpakken.  Op die manier zorgen we ervoor dat de regio Utrecht niet alleen nu een gewilde en aantrekkelijke regio is om te wonen, te werken en te recreëren, maar dat dit in de toekomst ook nog zo is (en het liefst nóg iets aantrekkelijker wordt).  

Het Convenant Duurzaam Bouwen is een regionaal ‘afsprakendocument’ geworden waarin gemeentes, waterschappen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen uit de bouwketen gezamenlijk afspraken maken over hoe de stevige bouwopgave in de regio op een zo toekomstbestendige en dus duurzame manier gerealiseerd kan worden. Door gezamenlijk op te trekken, regiobreed en publiek-privaat, ontstaat er meer eenduidigheid in de markt (‘level playing field’), en creëren we gezien de grote bouwopgave tegelijkertijd ook voldoende volume (‘massa’) om beter te kunnen leren, investeren en ontwikkelen om dit mogelijk te maken.  

Het afsprakendocument bestaat uit een algemeen deel, een randvoorwaardelijk deel en een inhoudelijk deel. De algemene afspraken gaan in op de ‘why’ van de afspraken en onderstreept het gezamenlijk streven van de partners naar het toekomstbestendig realiseren van de bouwopgave. De randvoorwaarden beschrijven hoe de ondertekenaars zich met elkaar gaan organiseren op de opgave. Het inhoudelijke deel maakt voor de thema’s energie, circulariteit, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit en natuurinclusiviteit en gezondheid de doelstellingen concreet.

Deze doelen zijn gebaseerd op regionale, landelijke en internationale afspraken hierover. Vervolgens zijn de thema’s en bijbehorende doelen vertaald naar prestatie-indicatoren waarmee de doelstellingen concreet gemaakt worden. Ook voor deze indicatoren geldt dat we aansluiten bij de bestaande indicatoren die hiervoor al breed toegepast worden in de markt. Om recht te doen aan lokale verschillen in omstandigheden, ambities en mogelijkheden, zijn vervolgens drie niveaus van duurzaamheid gekwantificeerd: ‘brons’, ‘zilver’ en ‘goud’. Brons ligt qua ambities iets boven wettelijk en het gouden niveau is voor de koplopers.  

Het convenant zal een privaatrechtelijke overeenkomst zijn tussen partijen die met elkaar deze ambitie nastreven en willen verwezenlijken. Het bijbehorende karakter zal die van een ‘intentieovereenkomst’ zijn. Deelname is uiteraard vrijwillig en natuurlijk niet bedoeld als vrijblijvend. In september 2022 zal het convenant door de Utrechtse gemeenten en ketenpartners ondertekend worden.  

Het convenant is hier te vinden.

Meer weten?

Neem contact op met Michiel!

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.