Projecten - &Flux
 • Provincie Zuid-Holland
 • Den Haag
 • 2020
 • Annebel , Tanja

De helft minder voedselverspilling in 2030. Dat is de ambitie van Sustainable Development Goal 12. In Nederland gaat het maar liefst om 2 miljard kilo (!) voedsel per jaar. Tijd om in actie te komen!

Over dit project

Ook provincie Zuid-Holland wil graag bijdragen aan het bereiken van dit doel. Dat is extra interessant omdat er in deze regio niet alleen veel mensen wonen, maar ook heel veel voedsel wordt geproduceerd. Plus: heel veel import en export via de Rotterdamse haven. Kortom, kansen te over. Daarom bekijken we voor de provincie Zuid-Holland wat de grootste voedselstromen zijn, wat de belangrijkste partijen zijn, welke ketens hier bij horen, waar ‘winst’ te behalen valt.

Natuurlijk onderzoeken we ook hoe de provincie hierbij kan helpen. We brengen in beeld waar we verspilling tegen kunnen gaan. We kijken zeker ook naar nieuwe kansen. Bijvoorbeeld door reststromen zo hoogwaardig mogelijk te ‘verwaarden’. Zo creëren we nieuwe verdienmodellen, gaan we voedselverspilling tegen en werken we aan een circulaire economie.

Contact opnemen?

Annebel praat graag met je bij

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek en wilt u graag eens bijpraten? Kom gerust een keer langs op ons kantoor!

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)
 • Nederland
 • 2020
 • Sander, Thea

De uitdaging is bekend: steeds meer weersextremen vragen om een andere manier van bouwen. Gelukkig zijn er al een heleboel maatregelen bekend die hier aan bij kunnen dragen. Daar komen er ook steeds meer van bij. Maar waarom wordt de ene maatregel nou wel, en de ander niet of niet zo vaak toegepast?

Over dit project

BZK ontwikkelt samen met organisaties als Neprom, Aedes, Bouwend NL, VNG en IPO een Actie Agenda KlimaatAdaptatie. Eén van de acties uit deze Actie Agenda is het inventariseren van implementeerbare klimaatadaptieve maatregelen, oftewel maatregelen die vakmensen zoals bouwers en projectontwikkelaars goed en op korte termijn toe kunnen passen in, op of aan zowel gebouwen als de publieke ruimte.

&Flux inventariseert deze maatregelen. De ‘professionals’ die bouwen en onderhouden, staan hierbij centraal. Welke maatregelen passen zij al toe? En welke overwegingen spelen daarbij een rol? Betaalbaarheid, beschikbaarheid, levertijd, inpasbaarheid binnen werkprocessen en bouwmethoden, bewezen robuustheid van het product, benodigde kennis en andere aspecten – het kan allemaal van belang zijn. De belangrijkste uitkomsten en inzichten van dit onderzoek zijn onder andere input voor het nieuwe Actieprogramma Bouwen met Natuur dat door NEPROM met o.a. Bouwend Nederland wordt opgestart.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Thea!

 • Suez
 • Roosendaal
 • 2020
 • Petrus, Annebel

De afvalenergiecentrale van Suez in Roosendaal zet op jaarbasis ongeveer 360.000 ton afval om in elektrische energie. Bij de productie gaat op dit moment nog veel restwarmte op een temperatuur van ca. 70 graden verloren die elders hergebruikt zou kunnen worden. Er ligt al een klein net naar de stad, maar de echte potentie van hergebruik zit in de twee grotere glastuinbouwclusters in de regio. Hetzelfde geldt voor de CO2 in de rookgassen van de centrale; ook die kan worden hergebruikt in de glastuinbouw. Bijzonder is dat de glastuinbouw hiermee voor een groot deel van het aardgas af kan, iets waar de sector zich hard aan heeft gecommitteerd (in 2040 klimaatneutraal).

Over dit project

Voor Suez zijn de glastuinbouwgebieden Steenbergen en Dinteloord erg interessant voor de afzet van CO2 en warmte. Om dat gerealiseerd te krijgen, zullen de berekeningen die tot nu toe gemaakt zijn voor Steenbergen omgezet moeten worden in een businesscase waar alle betrokkenen mee uit de voeten kunnen. Als dat lukt, is dit voor de toekomstbestendigheid en verduurzaming van de glastuinbouwgebieden en de afvalenergiecentrale een grote stap voorwaarts.

&Flux onderzoekt met Suez de businesscase. Daarnaast creëren we natuurlijk de coalitie die van de businesscase een succes gaat maken en alles gaat doen wat daarvoor nodig is.

Geïnteresseerd in dit project?

Neem contact op met Petrus!

 • Gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland, SADC, Meer Groene Warmte, Waternet, Liander, FIRAN
 • Haarlem
 • 2019
 • Annebel , Petrus

Om een warmtenet te creëren, zijn meerdere ingrediënten nodig. Zo kan warmte zelf geput worden uit geothermie, biomassa en restwarmte van datacenters. Daarnaast zijn ook koude levering en een goed netwerk nodig voor het optimaal functioneren van een warmtenet. Welke bronnen kunnen we het slimst gebruiken om welke wijken te gaan verwarmen en hoe pakken we dat aan? Tijd voor een ontwikkelstrategie!

Over dit project

In de regio Haarlem zijn diverse individuele onderzoeken en projecten op het gebied van warmte uitgevoerd. Kunnen we geothermie gebruiken? Biomassa? Wie wil de warmte straks hebben, waar kunnen we het kwijt? Al deze onderzoeken hebben andere ‘time lines’, andere partners, andere invalshoeken. Tijd voor regie en strategie dus. &Flux heeft alle betrokken partijen bij elkaar gebracht, samenhang in projecten gecreëerd en bekeken of er levering van restwarmte uit datacenters mogelijk is. Het resultaat: een ontwikkelstrategie voor de duurzame verwarming van Haarlem.

Een samenhangend warmtenet ontwikkelen is een enorm complexe opgave. Waar begin je met het aanleggen van een warmtenet en welke partijen gaan dit organiseren? Hoe verbind je de verschillende projecten met elk hun eigen tijdsplanning? Hoe zorgen we voor een gezamenlijke investering in een gemeenschappelijk belang op een manier waar alle partners tevreden mee zijn? Met de ontwikkelstrategie in de hand neemt de gemeente Haarlem de regie. Volg de voortgang op de website!

Meer weten?

Je kunt voor al je vragen over dit project terecht bij Annebel!

 • Greenport Duin- & Bollenstreek
 • Duin- & Bollenstreek
 • 2020
 • Annebel , Petrus, Tanja

De Duin- en Bollenstreek, hét centrum van de wereldbloembollenmarkt, heeft een sterke en gezamenlijke ambitie om met Greenportdeelnemers de kansen te verkennen voor de versnelling van de energietransitie. Op het gebied van duurzame energie kan en moet er nu nog een slag gemaakt worden.

Over dit project

&Flux bouwt samen met OverMorgen en de regio aan een startnotitie voor de versnelling. We doen dat langs drie lijnen; in de eerste plaats een inventarisatie van de gebruiksfuncties en de logische routes voor verduurzaming. Parallel daaraan zijn we in gesprek met de belangrijkste partners in de regio om die routes te beoordelen op haalbaarheid, financierbaarheid, impact en samenwerking. Dat is de basis voor een matrix waarin we het laaghangend fruit onderscheiden van de uitdaging van morgen en de projecten met echte impact. In de derde lijn werken we aan het commitment op de projecten.

Na het doorlopen van de bovengenoemde stappen heeft Stichting Duin- en Bollenstreek de beschikking over een concrete startnotitie waaraan de direct betrokken deelnemers zich hebben gecommitteerd. De stichting weet daarmee hoe zij de verduurzaming van de Greenport kan ontwikkelen met concrete maatregelen.

Wilt u graag meer weten over dit project?

Annebel houdt u graag op de hoogte!

 • MRA, vertegenwoordigd door waterschappen AGV en Rijnland, gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 2019-20
 • Sander, Thea

De MRA wil in 2050 klimaatbestendig zijn. De regio werkt tegelijkertijd aan een ‘verstedelijkingsstrategie’. Spannend, want als we blijven bouwen zoals we altijd gedaan hebben, worden we niet klimaatbestendiger. De bottleneck? Klimaatadaptatie wordt meestal nog niet meegenomen in investeringsbeslissingen. Om dit te veranderen, realiseren we het project ‘Resilience by Design’ met &Flux als de trekker.

Resilience by Design is een project vanuit de MRA dat als doel heeft om antwoord te vinden op de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat klimaatadaptatie een ‘normaal’ onderdeel is in integrale investeringsbeslissingen nu en in de toekomst in gebiedsontwikkelingsprocessen binnen de MRA? Twee multidisciplinaire topteams van internationale allure gaan met deze vraag aan de slag. Zij zullen onderzoeken wat er wanneer, waar en voor wie fout gaat als de MRA beslissingen blijft nemen op de  manier zoals we die kennen. Daarnaast zullen zij inspirerende ruimtelijke ontwerpen maken (design!) voor demonstratieprojecten, waarmee we laten zien dat het zeker mogelijk is om klimaatadaptatie mee te nemen in investeringsoverwegingen.

&Flux is de trekker/projectleider van dit inspirerende project waar we nog veel van gaan horen.

Geïnteresseerd in dit project?

Thea praat je er graag over bij!

 • Engie
 • Rotterdam
 • 2019
 • Petrus, Sander

Met de verkoop van de Rotterdamse energiecentrale in 2019 markeert Engie een omslag in haar bedrijfsstrategie. Engie wil ‘zero carbon as a service’ groot maken in de markt. Een van de meest interessante gebieden om dat te testen en groot te maken, is de regio Rotterdam.

Over dit project

Bouwen aan een investeringsstrategie voor de Rotterdamse regio. Wil je daar iets zinnigs over zeggen, dan moet je 1) eerst begrijpen wie Engie is en wat haar kernkwaliteiten zijn. Daarna wil je scherp hebben 2) hoe het Rotterdamse krachtenveld er uit ziet, wie de smaakmakers zijn en waar de grootste regionale uitdagingen liggen. De combinatie van deze twee leidt tot 3) een investeringsstrategie, voor zowel de positionering van Engie in de regio als 4) concrete projecten waar Engie het verschil kan maken.

Aan &Flux de begeleiding van deze zoektocht. Dat doen we met ontzettend veel plezier. Door deze projecten werken we vanaf de basis aan nieuwe verdienmodellen en maken we business van duurzaamheid. Een prachtige klus!

Contact opnemen?

Petrus kan je helemaal bijpraten over dit project!

 • Rijk, provincie, gemeente, waterschap, glastuinbouwsector, regio en ontwikkelaars
 • Westland
 • 2009 – 2016
 • Petrus

Het project Poelzone Westland combineert natuurontwikkeling, waterberging, nieuwe recreatieve routestructuren, grootschalige herplaatsing van woningen en de herstructurering van de glastuinbouw. Met een gezamenlijke investering van ruim € 40 mln. werkten rijk, provincie, gemeente, waterschap, glastuinbouwsector, regio en ontwikkelaars samen aan deze uitdaging.

Over dit project

Petrus begeleidde dit project in het verleden, maar het resultaat van vandaag is nog steeds iets om trots op te zijn. In 2009 al werden de eerste fundamenten gelegd voor wat we nu kennen als de Poelzone in Westland. Van 2009 tot 2011 begeleidde Petrus de gehele ontwikkeling van de businesscase, coalitievorming en investeringsbeslissingen. Vanaf 2012 tot en met 2014 begeleidde hij de voorbereiding van het project, van ontwerp en technische raming tot grondverwerving, coalitiemanagement en politieke inbedding. Van 2014 tot en met 2016 stond de uitvoering centraal. In die fase stuurden we op kwaliteit en kostenbeheersing, van de civiele uitvoering tot en met de gemeentelijke aansturing. In 2016 is het project opgeleverd, binnen de planning en binnen het budget.

Meer weten?

Petrus weet hier (nog) alles van!

Volg ons op: