Programma's - &Flux
 • Greenports Nederland, Glastuinbouw Nederland, Ministerie LNV, 7 Greenports, 3 provincies en 4 gemeenten
 • Nederland
 • 2019-20
 • Annebel , Petrus, Tanja

De Glastuinbouw Klimaatneutraal in 2040. Dat is de ambitie van Greenports NL en daarover zijn in het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord afspraken gemaakt. Van bijzonder belang zijn de afspraken met betrekking tot de zogenaamde Gebiedsuitwerking. De Gebiedsuitwerking houdt simpelweg in dat in ieder glastuinbouwgebied afspraken gemaakt moeten worden over hoe we in duurzame CO², warmte en elektra als vervanging van aardgas gaan voorzien in de komende 20 jaar. 

Over Greenports Klimaatneutraal

&Flux schreef mee aan het Klimaat- en Tuinbouwakkoord voor dit onderwerp en begeleidt de uitvoering van de afspraken. In veel glastuinbouwgebieden wordt er hard gewerkt aan projecten en plannen, maar van een visie op klimaatneutraliteit is nog praktisch nergens sprake. Daarom hebben wij in het afgelopen jaar bij meer dan 50 gemeenten geïnventariseerd wat hun visie is op de verduurzaming van het glastuinbouwcluster. 

Daarbij helpen we de overheden om die plannen te vertalen naar visies en beleid. Tijdens de inventarisatie constateerden we dat er behoefte is aan een community, waar ervaringen en kennis gedeeld kan worden. Die community gaan wij nu opzetten! Daarnaast is de rapportage over de stand van zaken richting die klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 in de maak.  

Meer weten?

Annebel praat je graag bij!

Mocht je nu een dergelijk programma op willen zetten in de eigen regio, neem dan contact met ons op!

 • Provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, ontwikkelaars, natuurorganisaties, netwerk-/brancheorganisaties, overige partijen in en rondom de bouwketen
 • Zuid-Holland, nu ook open voor andere toetreders
 • 2018-20
 • Sander, Thea, Lotte

Buien worden extremer, hitterecords worden verbroken, langdurige droogtes hebben steeds meer impact op natuur en economie: de gevolgen van klimaatverandering zijn in toenemende mate te merken. Hoe zorgen we ervoor dat we zo bouwen dat steden en dorpen om kunnen gaan met deze gevolgen? &Flux bracht bijna 40 private en publieke partijen samen rond deze opgave. Samen maken ze concrete producten en hulpmiddelen om klimaatadaptief bouwen het ‘nieuwe normaal’ te maken.

Over het Convenant

Begin 2018 is er met &Flux als aanjager een ‘coalition of the willing’ gevormd, een groep van partijen die allen een rol hebben in de bouwketen én de urgentie erkennen van het ontwikkelen van klimaatadaptieve steden. Samen hebben deze partijen een convenant opgesteld. Doel: klimaatadaptief bouwen wordt het ‘nieuwe normaal’. Om dat mogelijk te maken moeten we de lat hoog (durven) leggen, eisen durven stellen en ontwerpen langs die lat gaan leggen. Marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden hebben samen de producten en hulpmiddelen ontwikkeld die dat mogelijk maken.

Deze worden inmiddels toegepast op een aantal pilotlocaties en het aantal projecten waar volgens de afspraken uit het convenant zal worden gewerkt, zal dit jaar snel stijgen. En dat komt goed uit, want alleen al in Zuid-Holland worden de komende jaren meer dan 100.000 woningen bijgebouwd. Gelukkig is inmiddels afgesproken dat deze woningen in principe volgens de kwaliteitseisen van het convenant zullen worden gerealiseerd. Meer weten? Kijk op onze website Bouwadaptief en doe mee!

Resultaten en producten van het Convenant

 • De Leidraad: een afgesproken hulpmiddel dat ondersteunt bij het concretiseren van de klimaatambities en het beoordelen van de gebiedsontwikkeling op de klimaatthema’s.
 • Programma van Eisen: voorlopige maatregel om de nieuwbouwplannen die in de komende jaren ontwikkeld worden klimaatbestendig in te richten.
 • Website met alle producten van het convenant: www.bouwadaptief.nl

Meedoen?

Sander komt
in actie met
je

Als u geïnteresseerd bent in de resultaten en huidige acties van het Convenant, of als u mee wilt doen, neem dan contact op met Sander!

 • 37 partners uit de MRA: overheden, ontwikkelaars, energiebedrijven, producenten en afnemers
 • MRA
 • 2019-20
 • Annebel , Petrus

Hoe ontwikkel je duurzame warmtenetten? Hoe doe je dat betaalbaar? Deze vragen staan centraal in het Warmte & Koude programma. In dit programma werken overheden en bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam samen aan deze uitdaging. Door onderzoek, door initiatief en met aandacht voor leveringszekerheid.

Over het programma

Binnen het programma werkt een actieve en betrokken ‘community’ aan het delen van kennis en competenties. Vooral echter ook aan het ontwikkelen van concrete cases: wat zijn de kansen, welke oplossing(en) passen we dan toe? Wat is daarvoor nodig? Hiervoor staat &Flux aan de lat: we initiëren en bouwen aan nieuwe warmteprojecten in bijvoorbeeld Edam-Volendam, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstad, Haarlem en Haarlemmermeer. Nieuwsgierig?

Meer weten over restwarmte?

Annebel kan je er alles over vertellen

Op het gebied van duurzame warmtenetten is Annebel ons aanspreekpunt voor al uw vragen. Neem gerust eens contact op!

Volg ons op: